Obchodní podmínky

Stručný přehled - pro úsporu Vašeho času

 • Česká republika

Platba převodem: doprava zdarma, PPL

Platba dobírkou: doprava zdarma, doběrečné 79,- Kč, Česká pošta

 • Slovenská republika

Platba převodem: doprava zdarma, Slovenská pošta

Platba dobírkou: doprava zdarma, doběrečné 4,- EUR, Slovenská pošta

   

Obchodní podmínky - plné znění

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Medlen group s. r. o., se sídlem Soudní 5, 602 00 Brno, identifikační číslo: 05508622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95794 (dále jen „prodávající“)a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.georgeandjacob.com (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet´), ze kterého může kupující provádět objednávání zboží.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 3. OBJEDNÁVKA, KUPNÍ SMLOUVA
  1. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  2. Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou. Prodávající se zavazuje s osobními údaji kupujícího nakládat výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a za účelem naplnění uzavírané kupní smlouvy.
  3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či v objednávce.
  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky elektronickou poštou.
  5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.
  6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  7. Pozměněná nabídka ze strany prodávajícího, nebo poptávka ze strany kupujícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího a prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.
  8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 30 dnů.
  9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
  1. Storno objednávky ze strany kupujícího je nutné oznámit neprodleně písemně (prostřednictvím pošty na adresu provozovny prodávajícího, elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího nebo kontaktním formulářem dostupným na webové stránce prodávajícího). Storno objednávky lze provést pouze do okamžiku předání objednaného zboží k přepravě.
  2. Storno objednávky ze strany prodávajícího oznámí prodávající neprodleně elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Všechny ceny uvedené na webové stránce prodávajícího jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží.
  2. Cena přepravy, balného a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena vedle kupní ceny dle ceníku v bodě 6.a.
  3. Kupní cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následovnými způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 305508622/2010, IBAN: CZ3520100000000305508622, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen „účet prodávajícího“), společně s uvedeným variabilním symbolem a to do pěti (5) dní od uzavření kupní smlouvy.
   2. v hotovosti kurýrovi přepravní společnosti.
  4. Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu případně vzniklé náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.
  5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad prodávající zasílá v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. PŘEPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY
  1. Přepravu pro kupujícího zajišťují přepravní společnosti PPL, Česká pošta, Slovenská pošta, případně jiný smluvní přepravce, dle ceníku:

   Dopravné – v ceně výrobku, pokud není uvedeno jinak

   Doběrečné – 79Kč v rámci doručení do České republiky, 4 EUR při doručení do Slovenské republiky

  2. V případě, že je na žádost kupujícího zboží doručováno jiným způsobem nebo opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  3. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je povinný fakturační i dodací adresu uvést přesně a správně. Pro řádné a včasné doručení je potřebné uvedení telefonního čísla kupujícího. 
  4. Dodací lhůta zboží pro objednávky z ČR je dvacet jedna (21) dní. Prodávající má právo tuto dodací lhůtu změnit v závislosti na okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí na adresu elektronické pošty kupujícího popř. telefonicky a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží.
  5. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede následující pracovní den druhý pokus o doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího, a to nejlépe e-mailem nebo telefonicky.
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno písemné (prostřednictvím pošty na adresu provozovny prodávajícího, elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího nebo kontaktním formulářem dostupným na webové stránce prodávajícího) a musí být  prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
  4. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na účet uvedený kupujícím v písemném odstoupení od kupní smlouvy, přičemž však platí, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb. občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   8.b.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   8.b.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   8.b.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   8.b.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   8.b.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. „Zbožím“ se pro účely reklamací rozumí jakákoliv věc zakoupená v internetovém obchodě společnosti www.georgeandjacob.cz, který je provozovaný prodávajícím – společností Medlen group s.r.o. „Záručním listem“ se rozumí listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a opravňující kupujícího k uplatnění práv z vadného plnění. „Reklamací“ se rozumí uplatnění (oznámení) vady zboží kupujícím u prodávajícího, učiněné nejlépe písemně – prostřednictvím pošty na adresu provozovny prodávajícího, elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího nebo kontaktním formulářem dostupným na webové stránce prodávajícího.
  4. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  6. Kupující je povinen přesně popsat vadu zboží, četnost jejího výskytu a další důležité okolnosti pro posouzení vady a jejího charakteru a uvést též uplatňovaný nárok z vady zboží. Zboží předané prodávajícímu k reklamaci by mělo být vhodně zabaleno a čisté.
  7. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.
  2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem jeho registrace nebo splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
  3. Registrací nebo odesláním objednávky dává zákazník provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu, a to až do doby písemného vyjádření zákazníkova nesouhlasu s tímto zpracováním.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
  2. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi náležitostmi těchto obchodních podmínek s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.
  3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
  5. Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, která je zároveň věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, přičemž pravidla upravující postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu jsou spotřebitelům k dispozici na internetové adrese www.coi.cz. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.